7/25/2024 11:47:52 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ của Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Chức năng, nhiệm vụ của Trường:

1. Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Đào tạo lại, đào tạo liên thông và thực hiện liên kết đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ lao động hiện có trên địa bàn.

2. Đảm bảo việc giáo dục đào tạo sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực làm việc phù hợp với ngành nghề đào tạo có sức khỏe và năng động tháo vát, có khả năng tự làm việc độc lập hay phối hợp trong sự phân công lao động mang tính hợp tác cao.

Chìa khóa trao tay

3. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình của những ngành, nghề được đào tạo trên cơ sở thẩm định của Hội đồng thẩm định do Hiệu trưởng Ban hành.

4. Tiến hành các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và triển khai công nghệ mới nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất và đời sống xã hội, cũng như ứng dụng các tiến bộ về khoa học kỹ thuật vào đào tạo và quản lý nhà trường.

5. Tổ chức mọi hoạt động của quá trình đào tạo và mọi sinh hoạt của nhà trường, hưởng ứng các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và các hoạt động mang tính xã hội, nhân đạo... tại địa phương. Trường tạo điều kiện để sinh viên học giỏi, khỏe mạnh và có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt.

6. Quản lý giáo dục cán bộ, nhân viên, sinh viên nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh mọi luật lệ hiện hành của chính quyền địa phương và Nhà nước trung ương. Quản lý và phát triển tài sản, phương tiện giảng dạy của nhà trường đúng pháp luật đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của sinh viên.

7. Tuyển sinh và quản lý học sinh; phối hợp với gia đình sinh viên, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục - đào tạo.

8. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

9. Liên hệ với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội, các cơ sở đào tạo nhằm phát triển công tác đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với việc làm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường.

10. Sử dụng các nguồn thu từ học phí, từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh theo ngành nghề và chi cho các hoạt động giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật.

11. Được thuê đất, được miễn giảm thuế và vay tín dụng theo quy định của pháp luật.

12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Liên kết website