7/25/2024 10:41:03 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo nộp học phí và bảo hiểm y tế của HSSV năm học 2017-2018

         BỘ LĐ THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số.261./TB/CĐBK-ĐT                                                                                          Đà Nẵng, ngày 18  tháng 12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

  (V/v nộp học phí và bảo hiểm y tế của HSSV năm học 2017-2018)

 

                Kính gửi:   - Trưởng các Khoa (tổ trưởng bộ môn);

                                  - Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập các lớp;

                                  - Các lớp học sinh sinh viên trong toàn trường

      Hiện nay nhiều sinh viên - học sinh chưa nộp học phí và  tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Nay trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo cho tất cả các sinh viên các khóa đang học tại trường được biết:

    - Các sinh viên hiện nay chưa mua bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa hoàn thành học phí của học kỳ I năm học 2017-2018 khẩn trương về phòng kế toán để nộp học phí và đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.(Có danh sách kèm)

    (Sinh viên nào  đã có bảo hiểm mua tại địa phương phải photo bảo hiểm để nộp lại cho phòng kế toán.)

    Sau ngày 22/12 sinh viên nào không mua bảo hiểm y yế bắt buộc sẽ bị hạ bậc hạnh kiểm của học kỳ I năm học 2017-2018;

    Sinh viên nào chưa hoàn thành học phí sẽ không được thi kết thúc học phần của những môn tiếp theo.

         Vậy Ban Giám hiệu đề nghị các Trưởng khoa nhắc nhở Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập và các sinh viên các lớp thuộc khoa mình chưa hoàn thành học phí và bảo hiểm y tế  thực hiện tốt nội dung thông báo này.

 

                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   - Các khoa ;BGH”để biết”                                                              

   - GVCN, CVHT các lớp; các lớp                                            đã ký

   -  Lưu VT & ĐT 

  

 

                                                                                   NGƯT,TS. LÊ QUANG HÙNG

 

 

Liên kết website