7/25/2024 10:36:54 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v thu hồi nợ học phí của HSSV năm học 2016-2017

 

   BỘ LAO ĐỘNG, TB&XH

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 158 /TB/CĐBK                                                       Đà Nẵng, ngày 19 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

“Về việc thu hồi nợ học phí của HSSV năm học 2016-2017”

    Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng;

Căn cứ nội quy, quy định đối với học sinh sinh viên;

Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên khóa 8 và khóa 9 như sau:

  Những sinh viên còn nợ học phí năm học 2016-2017 (có danh sách đính kèm) phải hoàn thành học phí còn nợ trước 30/09/2017 . Nếu sinh viên nào không hoàn thành việc đóng học phí còn nợ vào thời điểm trên, nhà trường sẽ tiến hành đình chỉ học tập HỌC KÌ I năm học 2017-2018.

Địa điểm nộp học phí: Phòng Kế toán nhà trường.

Nhận được thông báo này, đề nghị toàn thể HSSV thu xếp đóng học phí còn nợ đúng thời gian và quy định, để không ảnh hưởng tới quá trình học tập của các em.

Kính đề nghị BGH, các Phòng, Khoa, GVCN các lớp quan tâm và nhắc nhở HSSV thực hiện đúng qui định của nhà trường.

                                                    TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

                                                                       HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-        Như trên

-        Lưu: TH, KT                                                                 (Đã ký)

 

                                                                  ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

 

Đính kèm:
Liên kết website