7/25/2024 10:12:55 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo phòng, chống dịch COVID-19 (Sars-Covi-2) trong tình hình mới

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Số : ……/TB-CĐBK

V/v phòng, chống dịch COVID-19

(Sars-Covi-2) trong tình hình mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2020

 

                              Kính gửi:

                                                   - Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

                                                   - Học sinh sinh viên toàn trường.

           Thực hiện Công văn số 3750/SLĐTBXH-DN ngày 23/11/2020 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng về việc phòng, chống dịch COVID-19 (Sars-Covi-2) trong tình hình mới.

          Nay, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc; toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) của trường được biết các nội dung sau:

          1.    Tiếp tục theo dõi, triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;

          2.   Yêu cầu toàn bộ toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV của trường cài đặt ứng dụng Bluezone-COVID-19 trên điện thoại thông minh để hỗ trợ phát hiện truy vết tiếp xúc nhanh những những người có nguy cơ lây nhiễm;

          3.   Ban phòng, chống dịch COVID-19 nhà Trường cần xây dựng ngay Kế hoạch tập huấn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV theo quy định của Bộ Y tế để chuẩn bị sẵn sàng lực lượng khi có tình huống xảy ra.

          Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV để biết và thực hiện nghiêm túc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện)

- HĐQT và BGH trường;

- Đăng tin trên Website trường;

- Lưu: VT, TT, Khoa, Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký) 

  

 

  ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website