7/26/2024 12:09:23 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho HSSV: Khóa 12 và Khóa 13 năm 2020-2021

 `BỘ LAO ĐỘNG TB & XH                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

 

   Số:         /TB-CĐBK                                                                       Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức khám sức khỏe cho học sinh sinh viên khóa 12, khóa 13

Năm học 2020 – 2021)

 

 

 -    Căn cứ Thông tư số 46/2010/TT-BHYT ngày 29/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc “Ban hành Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về việc Vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân” hướng dẫn khám sức khỏe;

-    Tổ chức thực hiện đúng quy chế HSSV, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho HSSV khi vào nhập học, chăm sóc phòng chống dịch, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho HSSV trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập.

 Ban giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo về việc khám sức khỏe cho học sinh sinh viên như sau:

 

- Đối tượng khám sức khỏe: học sinh sinh viên khóa 12, khóa 13 và lớp XD12A

- Thời gian: thứ 5 ngày 12/05/2020 (Buổi Sáng từ 7h30 – 11h00; Buổi Chiều từ 13h30 – 17h00)

 - Địa điểm: Phòng khám Đa khoa trường Cao Đẳng Phương Đông (số 30 đường Phan Đăng Lưu – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng)

 

* Học sinh sinh viên mang theo 01 ảnh 3x4 để dán vào phiếu khám sức khỏe, mẫu khám sức khỏe nhà trường sẽ phát.

 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng yêu cầu Trưởng các Phòng, Khoa, ban cán sự lớp và học sinh sinh viên các khóa 12, khóa 13 và lớp XD12A thực hiện tốt thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

- Trưởng các Phòng, Khoa                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HSSV các lớp khóa 12, 13                                                                   

- Lưu VT.                                                                                                                                     (đã ký)

                                                                                     

                                                                                    NGƯT.TS. Lê Quang Hùng

 

Liên kết website