7/26/2024 12:07:20 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo HSSV đi học trở lại theo TKB từ 29/10/2020

   

  BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số : ……/TB-CĐBK                                   Đà Nẵng, ngày 15 tháng 11 năm 2020

                      (V/v: Thông báo cho HSSV đi học trở

                                       lại từ 16/11/2020)

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

- Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Theo ý kiến chỉ đạo của Ban phòng chống bão lụt nhà Trường và quang cảnh, cơ sở vật chất xung quanh trường không bị ảnh hưởng bởi bão số 9. Do vậy, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thống nhất cho phép toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) của trường đi làm việc và học tập trở lại theo đúng Kế hoạch Đào tạo của nhà Trường, cụ thể là:

1.     Toàn thể HSSV của trường học tập bình thường theo TKB kể từ ngày 29/10/2020. 

2.    Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên hành chính đi làm việc bình thường và tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 9 gây ra kể từ ngày 29/10/2020.

             Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website