7/26/2024 12:01:28 AM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo cho HSSV đi học trở lại kể từ ngày 13/10/2020

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : ……/TB-CĐBK                                   Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2020

                    (V/v: Thông báo cho HSSV đi học trở lại từ 13/10/2020)

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

- Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) của trường được biết các nội dung sau :

1.        Thông báo toàn thể học sinh sinh viên (HSSV) của trường đi học trở lại từ ngày 13/10/2020

2.        Toàn thể cán bộ, nhân viên hành chính vẫn làm việc bình thường và tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lũ gây ra để HSSV đi học trở lại.

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

Liên kết website