7/25/2024 11:51:55 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo Cho HSSV nghỉ học do mưa lũ

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số : ……/TB-CĐBK                                   Đà Nẵng, ngày 08 tháng 10 năm 2020

                               (V/v: Cho HSSV nghỉ học do mưa lũ)

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

- Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 3145/SLĐTBXH-DN ngày 08/10/2020 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đà Nẵng về việc cho HSSV nghỉ học do mưa lũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) của trường được biết các nội dung sau :

1.        Cho phép toàn thể học sinh sinh viên (HSSV) của trường được nghỉ học đến hết ngày 10/10/2020. Những ngày kế tiếp, tùy theo  diễn biến của mưa lũ, Nhà trường sẽ có thông báo để HSSV được biết;

2.        Toàn thể cán bộ, nhân viên hành chính vẫn làm việc và theo dõi thông báo tiếp theo của Ban giám hiệu trường.

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

Liên kết website