7/25/2024 11:54:56 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trường CĐBK Đà Nẵng

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 151/TB-CĐBK                                          Đà Nẵng, ngày 05 tháng 9 năm 2020

 

V/v Chuyển trạng thái áp dụng

các biện pháp phòng, chống dịch

Covid-19 tại trường CĐBK Đà Nẵng

 

Kính gửi:

-     Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-     Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc Chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Cho phép toàn thể học sinh sinh viên của trường được tiếp tục nghỉ học cho đến hết ngày 13/9/2020 (Chủ nhật); Từ ngày 14/9/2020 (thứ 2) trở đi, thực hiện kế hoạch học tập theo Thời khóa biểu tại các Khoa, đăng trên Website của trường: www.bachkhoadanang.edu.vn

2.     Toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên đi làm việc lại từ 07/9/2020 (thứ 2), thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng.

3.     Các giảng viên và học sinh sinh viên chủ động theo dõi nội dung hướng dẫn đào tạo trực tuyến trên Fanpage chính của trường để thực hiện Kế hoạch đào tạo theo đúng quy định.

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

Liên kết website