7/25/2024 11:40:19 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v cho phép HSSV tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 46/TB-CĐBK                                 Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho phép HSSV tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 gây ra

 

Kính gửi:

-        Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-        Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Tiếp tục thực hiện Công văn số 4930/UBND-SYT ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể cán bộ, nhân viên và học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Cho phép toàn thể học sinh sinh viên của trường được tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới (dự kiến đầu tháng 9/2020);

2.     Toàn thể cán bộ, giảng viên và nhân viên tiếp tục nghỉ việc và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Một số cán bộ, nhân viên trực giải quyết các công việc tại trường theo lịch trực trường của Phòng Tổng hợp;

3.     Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định của Tổ chức y tế các cấp;

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để biết và thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website