7/25/2024 11:16:31 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v cho phép GV và HSSV tiếp tục tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số : 21/TB-CĐBK                        Đà Nẵng, ngày 13 tháng 03 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho phép học sinh sinh viên tiếp tục nghỉ học

để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

 

     Kính gửi:   -    Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-        Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể giảng viên, học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Cho phép học sinh sinh viên (HSSV) tiếp tục nghỉ học từ ngày ban hành thông báo này đến hết ngày 29/3/2020 (Chủ nhật) và chờ Thông báo tiếp theo của Nhà trường.

2.     Toàn thể giảng viên, nhân viên tiếp tục nghỉ, chờ thông báo tiếp theo, hạn chế đi lại, tiếp xúc với nhiều người. Chủ động tham gia khai báo y tế cá nhân theo quy định của Cơ quan chức năng và tích cực phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Tổ chức y tế  các cấp. Riêng cán bộ lãnh đạo trực giải quyết công việc theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

3.     Ban Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường thực hiện nghiêm túc Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh đã duyệt; tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo cảnh quang môi trường tại nơi học và làm việc sạch sẽ, an toàn đúng quy định.

Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên toàn trường thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website