7/25/2024 11:05:41 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v tiếp tục cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : ……… /TB-CĐBK                               Đà Nẵng, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

 

Kính gửi:

-         Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-         Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 290/SLĐTBXH-ĐN ngày 07/02/2020 của Giám đốc Sở Lao động TB&XH TP Đà Nẵng về việc cho phép học sinh sinh viên và học viên tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh nCoV.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.      Cho phép toàn thể học sinh sinh viên được tiếp tục nghỉ học thêm 01 tuần nữa (từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020). Ngày 17/02/2020 (thứ 2) học sinh sinh viên đi học lại bình thường;

2.      Cán bộ, nhân viên và giảng viên có kiêm nhiệm công tác quản lý,.. vẫn làm việc bình thường;

3.      Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện công tác phòng chống dịch theo thông báo của Tổ chức y tế các cấp;

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-            Như trên (để thực hiện)

-            HĐQT và BGH trường;

-            Đăng tin trên Website trường;

-            Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

Liên kết website