7/25/2024 10:57:24 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo cho HSSV nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 350 /TB-CĐBK                                     Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

 

Kính gửi:

-         Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-         Học sinh sinh viên toàn trường,

 Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn hỏa tốc của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong trường học.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.      Cho phép toàn thể học sinh sinh viên được nghỉ học 01 tuần (từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020). Ngày 10/02/2020 (thứ 2) học sinh sinh viên đi học lại bình thường;

2.      Từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020 cán bộ, nhân viên làm việc bình thường;

3.      Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên thực hiện công tác phòng chống dịch theo thông báo của Tổ chức y tế các cấp;

 

Nhận được thông báo này, Ban Giám hiệu yê cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên để thực hiện nghiêm túc.

 

 

Nơi nhận:

-            Như trên (để thực hiện)

-            HĐQT và BGH trường;

-            Đăng tin trên Website trường;

-            Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

 

 

Liên kết website