7/25/2024 10:25:26 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo lịch nghỉ hè năm học 2018-2019

 BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số         /TB-CĐBK                                           Đà Nẵng, ngày      tháng   năm 2019

(Về thời gian nghỉ hè năm học 2018-2019)              

                                   

                                 Kính gửi: -   Các đơn vị trực thuộc trường

-         Các lớp hiện đang học tại trường

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018- 2019 và theo đề nghị của các Khoa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2018- 2019 và thời gian vào năm học 2019- 2020 cho học sinh – sinh viên toàn trường, cụ thể như sau:

Học sinh – sinh viên toàn trường được nghỉ hè bắt đầu  từ ngày 01 tháng 07 năm 2019 và khai giảng năm học mới vào ngày 12 tháng 8 năm 2019, các khoa thông báo thời khóa biểu tuần đầu tiên sau hè trước ngày 05/08/2019

Riêng các lớp Cao đẳng khóa 9, trung cấp khóa 11, liên thông khóa 8: Ngày 15/08/2019 bắt đầu học các môn Giáo dục quốc phòng - An ninh theo thông báo của Trường( Học GDQP-AN tại Cơ sở 2 trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng số 271 Tố Hữu, Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)

Nhận được thông báo này, Ban Giám Hiệu yêu cầu các Khoa thông báo đến từng Giảng viên, học sinh- sinh viên biết để thực hiện

 

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

-HĐQT(Thay báo cáo);BGH

-Các Khoa, Phòng(Để thực hiện và

thông báo cho sinh viên)

-Đăng tin Website trường                                                            Th.S NGUYỄN BÁ HIỀN

-Lưu VT, ĐT                                  

Liên kết website