7/25/2024 11:51:18 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018

 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 109/TB/CĐBK-TH                             Đà Nẵng, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) - năm 2018

 

 Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) năm 2018 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên  như sau:

1. Toàn thể CBGV-NV và HSSV được nghỉ ngày 03/9/2018 (thứ 2) do ngày 2/9/2018 trùng ngày chủ nhật nên được nghỉ bù.

2. Giao trách nhiệm cho Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ.

3. Trưởng phòng Đào tạo – HSSV phối hợp với các Khoa bố trí thời khóa biểu HSSV được nghỉ theo thời gian trên.

3. Đề nghị trưởng các Khoa, Phòng, đơn vị nhắc nhở CBGV-NV kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính trong phòng làm việc, phòng thực hành và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

 

 

         HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:

    - Các phòng/khoa, đơn vị;                                                           

    - Lưu: TH.      

 

Liên kết website