Cập nhật ngày 03/11/2017,14:18:35

Thông báo nghỉ học & nghỉ làm việc 2 ngày trong tuần lễ APEC 2017

 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:      /TB/CĐBK-TH                                       Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2017

  THÔNG BÁO

Về việc nghỉ học và nghỉ làm việc,

 phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017

 

  Thực hiện Công văn số 2479/SLĐTBXH-DN ngày 30/10/2017 của Sở Lao động - TB & XH về việc triển khai thực hiện các nội dung cho tuần lễ cấp cao APEC 2017, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng thông báo:

1. Toàn thể CBGV-NV và HSSV được nghỉ ngày 10 và 11/11/2017 (nghỉ 02 ngày).

2. Giao trách nhiệm cho Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24, đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ.

3. Trưởng phòng Đào tạo – Công tác HSSV phối hợp với các Khoa bố trí thời khóa biểu dạy bù, học bù để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo của nhà trường.

3. Đề nghị CBGV-NV kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính trong phòng làm việc, phòng thực hành và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

 

Nhận được thông báo này, đề nghị toàn thể  CBGV-NV và HSSV nghiêm túc triển khai thực hiện.

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:

    - Các phòng/khoa/đơn vị;                                                           

    - Lưu: TH.          

                                                                                                ThS. Nguyễn Bá Hiền                


 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày