Cập nhật ngày 21/08/2017,14:21:59

Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2017


 

BỘ LAO ĐỘNG - TB & XÃ HỘI

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Số:      /TB/CĐBK-TH                                        Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017

 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2017 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên  như sau:

1. Toàn thể CBGV-NV và HSSV được nghỉ từ ngày 02/9/2017 đến hết ngày 04/9/2017 (nghỉ 03 ngày liên tục).

CBNV làm việc hành chính đi làm bù vào chiều Thứ 7 (ngày 9/9/2017).

2. Giao trách nhiệm cho Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24 đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày nghỉ lễ.

3. Trưởng phòng Đào tạo – HSSV phối hợp với các Khoa bố trí thời khóa biểu dạy bù, học bù theo thời gian trên.

4. Đề nghị trưởng các Khoa, Phòng, đơn vị nhắc nhở CBGV-NV kiểm tra, tắt điện nước, điều hòa, máy tính trong phòng làm việc, phòng thực hành và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

 Nhận được thông báo này, đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

       Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

    - Các phòng/khoa, đơn vị;                                                           

    - Lưu: TH.       

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày