Cập nhật ngày 31/03/2017,09:30:05

Thông báo lịch nghỉ Lễ 10/3 (AL) - 30/4 & 1/5/2017

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

     TRƯỜNG CAO ĐẲNG

   BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:       /TB-CĐBK-TH                         Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 Âm lịch);

kỷ niệm 42 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2017)

và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

 

Căn cứ Điều 73 Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung về quy định người lao động hàng năm được nghỉ việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên được biết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ LỄ:

1. Dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương:

Nghỉ 01 (một) ngày: thứ Năm, ngày 06/4/2017 (tức mồng 10 tháng 3 Âm lịch).

2. Dịp Kỷ niệm 42 năm ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2017) và Quốc tế Lao động 1/5:

Nghỉ liên tục 03 (ba) ngày: từ Chủ Nhật, ngày 30/4/2017 đến hết thứ Ba, ngày 02/5/2017 (Ngày thứ Ba, 02/5/2017 nghỉ bù ngày Chủ Nhật, 30/4/2017).

 

II. BAN GIÁM HIỆU ĐỀ NGHỊ:

- Lãnh đạo phòng Đào tạo - CT HSSV và các khoa sắp xếp thời khóa biểu và thông báo cho giảng viên và học sinh, sinh viên được biết thời gian nghỉ.

- Lãnh đạo các phòng, khoa nhắc nhở CBGV-NV kiểm tra, tắt các hệ thống điện, máy tính trong phòng làm việc và khóa cửa cẩn thận trước khi nghỉ.

- Giao trách nhiệm cho phòng Tổng hợp treo cờ, khẩu hiệu và nhắc nhở Tổ Bảo vệ phân công thường trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn trong các ngày nghỉ.

 Ban Giám hiệu thông báo cho các phòng, khoa, đơn vị, toàn thể  CBGV-NV và HSSV được biết để triển khai thực hiện.

                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

    Nơi nhận:

    - Các phòng/khoa, đơn vị; 

    - Lưu: TH.                                                              ThS. Nguyễn Bá Hiền


      

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày