Cập nhật ngày 03/06/2017,09:15:33

Lịch học Giáo dục QPAN cho HSSV khoá khóa 9 & Liên thông khóa 6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:…….TB/CKB                                                 Đà Nẵng, ngày      tháng     năm 2017

THÔNG BÁO

          V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh  cho Học sinh, sinh viên khoá 2016 (khóa 9) & Liên thông khóa 6

  HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

         Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh- sinh viên khoá 2016 (Cao đẳng và Trung cấp), Liên thông khóa 6 và học sinh, sinh viên các khoá 7, khoá 8 chưa hoàn thành môn học này.

        Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên biết:

1/ Thời gian học:

  Thời gian học tập: từ 7h00 ngày 01/08/2017 đến ngày 20/8/2017 kể cả chủ nhật.

2/ Địa điểm học:

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 271 đường Tổ Hữu, phường Khuê Trung – quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng.

3/ Trang phục:

- Mặc đồ thể dục

- Đội mũ mềm

- Đi dày vải

4/ Học phí:

Học sinh – sinh viên nộp học phí tại phòng Kế toán (Cơ sở 1) chậm nhất trước ngày học 1 tuần

-   Đối với Sinh viên cao đẳng: 250.000đ/ sinh viên

-   Đối với Học sinh TCCN: 200.000đ/học sinh

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông: 200.000đ/ học sinh ( học thứ 7 và chủ nhật)

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông (ngoài trường): 300.000đ/ học sinh

 ( học thứ 7 và chủ nhật)

Lưu ý: Học sinh, sinh viên khoá 7 và khoá 8 học lại phải nộp đơn về Phòng Đào tạo mới có danh sách học.

*Đề nghị GVCN và CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhỡ các em thực hiện

 

      Nơi nhận:                                                                    HIỆU TRƯỞNG           

- Các khoa (thực hiện)

- HSSV (thực hiện)

- Lưu VT, Đào tạo      

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày