Cập nhật ngày 13/01/2018,11:06:14

Thông báo mời sinh viên lớp DD6C1,DD6C2 nhận bằng tốt nghiệp

BỘ LĐ THƯƠNG BINH & XÃ HỘI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Số          /TB-CĐBK-ĐT                                          Đà Nẵng, ngày     tháng       năm 2018

                                                                       THÔNG BÁO

                (V/v mời sinh viên lớp DD6C1,DD6C2 nhận bằng  tốt nghiệp)

 

                Kính gửi:   - Trưởng  Khoa  Y- Dược

                                  - Các sinh viên học sinh lớp DD6C1,DD6C2.

      Được sự thống nhất của Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu nhà trường về việc

công nhận và trao  bằng  tốt nghiệp cho sinh viên lớp liên thông DD6C1,DD6C2.

    Nay Ban giám hiệu nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1/ Thời gian:     Đúng 7h30 ngày 27 tháng 01 năm 2018 ( sáng thứ 7)

2/ Địa điểm:     Tại hội trường A , số 125 đường Phan Đăng Lưu, phường

Hòa Cường Nam, quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

3/ Thành phần:  Tất cả  Sinh viên học sinh lớp DD6C1,DD6C2

 ( Khi đi nhận bằng nhớ mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin)

          Vậy Ban Giám hiệu thông báo cho toàn thể sinh viên biết để tham dự đông đủ và đúng giờ.

                                                                              

   Nơi nhận:                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

- HĐQT, BGH “để bc”                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

- Lưu VT & ĐT 

 

  

                                                                                 NGƯT,TS. LÊ QUANG HÙNG

Ý kiến của bạn
(Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng chính thức)
Tin bài khác:
Chọn ngày