Khoa Cdbk Khoa cơ bản

Bach khoa da nang 26

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 29/10,3,6/11/2014

(25/10/2014,09:51:07)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 29/10,3,6/11/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 53

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 18,19,20,23/06/2014

(12/06/2014,09:47:20)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 18,19,20,23/06/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 27

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 9,10,11,12/6/2014

(30/05/2014,16:15:32)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 9,10,11,12/6/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 62

Khoa công nghệ - Lịch học lại các hp học kỳ 5 cao đẳng khóa 4

(24/04/2014,14:28:36)

Khoa công nghệ - Lịch học lại các học phần học kỳ 5 cao đẳng khóa 4


Bach khoa da nang 16

Khoa công nghệ - Lịch thi kết thúc hp ngày 29/4 và 5/5/2014

(24/04/2014,14:25:30)

Khoa công nghệ - Lịch thi kết thúc hp ngày 29/4 và 5/5/2014. HS -SV có mặt tại phòng thi trước 15 phút


Bach khoa da nang 4

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp lần 1 ngày 28/4 và 12,14/05/2014

(24/04/2014,09:10:24)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp lần 1 ngày 28/4 và 12,14/05/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 8

Khoa cơ bản - Lịch học lại học phần TƯD, GDTC

(22/04/2014,10:42:26)

Khoa cơ bản - Lịch học lại học phần Toán ứng dụng, Giáo dục thể chất


Bach khoa da nang 62

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp lần 2 ngày 12,14,15/03/2014

(04/03/2014,10:23:10)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp lần 2 ngày 12,14,15/03/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 4

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 24/02/2014

(13/02/2014,08:56:30)

Khoa cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 24/02/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Bach khoa da nang 59

Khoa Cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 13,14,17/01/2014

(06/01/2014,14:07:03)

Khoa Cơ bản - Lịch thi kết thúc hp ngày 13,14,17/01/2014. Học sinh - Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.


Các tin khác:
Chọn ngày: