Đào tạo Cdbk Chuẩn đầu ra bậc cao đẳng

Cong khai cam ket chat luong dao tao nam hoc 20152016

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2015-2016

(30/08/2016,09:52:13)

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016


Cong khai co so vat chat amp CBGV nam 2015

Công khai cơ sở vật chất & CBGV năm học 2015-2016

(30/08/2016,09:39:58)

Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng Năm học 2015-2016


Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Điều dưỡng

(08/04/2014,08:49:39)

Đào tạo cán bộ điều dưỡng có phẩm chất chính trị, đạo đức; có ý thức phục vụ nhân dân; có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghề nghiệp theo quy định của nhà nước về công tác chăm sóc,...

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Tài chính Ngân hàng

(03/09/2013,14:58:15)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng – hệ chính quy chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng (Financial-Banking)

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh Thương mại

(03/09/2013,14:50:44)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng - hệ chính quy chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh - Thương mại (Trading Business Management)

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Kế toán

(03/09/2013,14:46:20)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng – hệ chính quy ngành đào tạo: Kế toán

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng

(03/09/2013,14:42:39)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng - hệ chính quy ngành đào tạo: Tin học ứng dụng (applied informatics)

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng

(03/09/2013,14:39:06)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng - Hệ chính quy ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Construction Engineering Technology)

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Marketing

(03/09/2013,14:33:41)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng - Hệ chính quy Ngành đào tạo: marketing

Bậc CĐ - Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh du lịch

(03/09/2013,14:17:43)

Chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp trình độ đào tạo: Cao đẳng – Hệ chính quy chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - du lịch (Tourism Business Management)

Đầu trang Đầu trang