7/25/2024 11:35:57 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Thông báo v/v cho phép học sinh sinh viên đi học trở lại kể từ ngày 04/5/2020

BỘ LAO ĐỘNG TB & XH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA

ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số : 41/TB-CĐBK                            Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về việc cho phép học sinh sinh viên đi học trở lại sau thời gian

nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 gây ra

 

 

     Kính gửi:   -    Lãnh đạo các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc trường,

-        Học sinh sinh viên toàn trường,

 

Thực hiện Công văn số 1107/SLĐTBXH-DN ngày 23/4/2020 của Giám đốc Sở LĐTBXH TP Đà Nẵng về việc cho học sinh sinh viên (HSSV) đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 gây ra;  

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng thông báo đến Lãnh đạo các Khoa, phòng, Trung tâm trực thuộc và toàn thể giảng viên, học sinh sinh viên của trường được biết các nội dung sau :

1.     Cho phép học sinh sinh viên (HSSV) được trở lại trường để học tập, kể từ ngày 04/5/2020 (thứ 2). Riêng cán bộ, giảng viên và nhân viên đi làm việc lại từ ngày 27/4/2020 (thứ 2).

2.     Ban phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của trường triển khai ngay việc khử trùng, diệt khuẩn phòng học, phòng thực hành, nơi làm việc,… trước khi HSSV trở lại trường và phân công lịch trực đón tiếp HSSV; thực hiện nghiêm túc các biện pháp về phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, bố trí giản cách chổ ngồi,…) theo đúng hướng dẫn của Tổ chức y tế  các cấp.

Ban Giám hiệu yêu cầu Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh sinh viên toàn trường biết và thực hiện nghiêm túc./.

 

 

Nơi nhận:

-          Như trên (để thực hiện)

-          HĐQT và BGH trường;

-          Đăng tin trên Website trường;

-          Lưu VT, P. Đào tạo.

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

ThS. NGUYỄN BÁ HIỀN

 

Liên kết website