7/25/2024 11:23:18 PM|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng

Lịch học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho HSSV khoá 2017 (khóa 10) & Liên thông khóa 7

      BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG CĐ BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                            Số:……….TB/CKB                                                   Đà Nẵng, ngày       tháng     năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/việc thực hiện Kế hoạch giảng dạy  môn Giáo dục quốc phòng - an ninh

cho Học sinh, sinh viên khoá 2017 (khóa 10) & Liên thông khóa 7

 

HIỆU TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

        Để hoàn thành kế hoạch giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh- sinh viên khoá 2017 (Cao đẳng và Trung cấp), Liên thông khóa 7 và học sinh, sinh viên các khoá 8, khoá 9 chưa hoàn thành môn học này.

(Lớp QT10A1, QT10A2 thời gian này đang đi thực tế tại Nha Trang  nên sẽ học GDQP với khóa sau)

        Ban Giám hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên biết:

1/ Thời gian học:

  Thời gian học tập: từ ngày 13/08/2018 đến ngày 26/8/2018 kể cả chủ nhật.

2/ Địa điểm học:

Cơ sở 2 Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng, số 271 đường Tổ Hữu, phường Khuê Trung – quận Cẩm Lệ – thành phố Đà Nẵng.

3/ Trang phục:

- Mặc đồ thể dục                           - Đội mũ mềm                                - Đi dày vải

   (Đồ quân phục sẽ cho mượn trong thời gian luyện tập quân sự)

4/ Học phí:

Học sinh – sinh viên nộp học phí tại phòng Kế toán (Cơ sở 1) chậm nhất trước ngày học 1 tuần

-   Đối với Sinh viên cao đẳng: 280.000đ/ sinh viên

-   Đối với Học sinh TCCN: 250.000đ/học sinh

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông: 250.000đ/ học sinh ( học thứ 7 và  CN)

-   Đối với Học sinh Cao đẳng liên thông (ngoài trường): 350.000đ/ học sinh

 ( học thứ 7 và chủ nhật)

Lưu ý: Học sinh, sinh viên khoá 8 và khoá 9 học lại phải  nộp đơn về Phòng Đào tạo mới có danh sách học.

*Đề nghị GVCN và CVHT các lớp đôn đốc và nhắc nhỡ các em thực hiện

 

      Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG          

- Các khoa (thực hiện)

- HSSV (thực hiện)

- Lưu VT, Đào tạo

Liên kết website